Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leverings voorwaarden

1. Definities:

 1. 1.1.  In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna

  volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of uit de context anders blijkt

 2. 1.2.  InterMagna B.V. : de gebruiker van de algemene leveringsvoorwaarden, gevestigd aan Lient 177 te Hooglanderveen,Nederland, KvK-nummer 72316861

 3. 1.3.  Klant: het bedrijf die met InterMagna B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/ aanbieding van InterMagna B.V. heeft ontvangen of met wie InterMagna B.V. in enige rechtsbetrekking staat of voor wie InterMagna B.V. enige rechtshandeling verricht;

 4. 1.4.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen InterMagna B.V. en de klant;

 5. 1.5.  Product: het product dat InterMagna B.V. in het kader van de overeenkomst levert;

 6. 1.6.  Website: www.intermagna.nl

2 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen InterMagna B.V. en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen InterMagna B.V. en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
De onderhavige leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met InterMagna B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door InterMagna B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Indien InterMagna B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat InterMagna B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallende stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Van een wijziging in deze leveringsvoorwaarden wordt de klant voorafgaand schriftelijk op de hoogte gesteld.

3. Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, e-mail berichten, aanbiedingen of folders, overeenkomsten of publicaties van InterMagna B.V. binden InterMagna B.V. niet.

InterMagna B.V. heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
Het assortiment van InterMagna B.V. kan te allen tijde gewijzigd worden.

4. Afbeeldingen
Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van InterMagna B.V.
Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt InterMagna B.V. via een e-mail een bevestiging dat zij de bestelling van de klant heeft ontvangen. Zolang de klant deze bevestigingsmail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren. Indien de klant geen bevestigingsmail van InterMagna B.V. heeft ontvangen, dient de klant contact op te nemen met InterMagna B.V.

6. Annulering

Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij overeenkomst art.5 van toepassing.

7. Prijzen
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van InterMagna B.V., inclusief verpakking, doch exclusief verzend/transport kosten, belastingen en rechten welke voor aflevering van een order van kracht mocht zijn geworden. Bovendien behoudt InterMagna B.V. zich het recht voor de gevolgen van binnenlandse of buitenlandse monetaire maatregelen in haar prijzen door te berekenen. In geval de prijsverhoging meer dan 5% van het totaalbedrag bedraagt, heeft de klant het recht binnen 7 dagen door een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Heeft levering reeds plaatsgevonden, dan is de klant gehouden op eigen kosten voor retourzending zorg te dragen.

9. Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan InterMagna B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan InterMagna B.V. ter beschikking worden gesteld.

Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
De klant is gehouden InterMagna B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, gebruiken en verkopen, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

De klant vrijwaart InterMagna B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke niet aan InterMagna B.V. toerekenbaar zijn.
InterMagna B.V. gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
Alle gegevens en inlichtingen die door InterMagna B.V. zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.

10. Inlichtingen en adviezen
Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten, adviezen, richtlijnen, aanwijzigingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en InterMagna B.V. kan voor eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiend niet aansprakelijk worden gehouden.

11. Leveringstermijn
Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding

van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie
De leveringstermijn vangt aan zodra InterMagna B.V. de bestelling heeft bevestigd.
In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overscheden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van InterMagna B.V. ligt, en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals omschreven in art. ‘overmacht’ wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

12. Levering
De wijze van verpakken en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door InterMagna B.V. bepaald.
De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is InterMagna B.V. gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant. Indien de klant de producten die InterMagna B.V. onder zich heeft, ondanks het feit dat deze beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft InterMagna B.V. het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen)verkopen. De klant blijft het factuur bedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schade vergoedingen, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douane formaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

13. Reclames en retourzendingen
De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

Of de juiste producten geleverd zijn
Of het juist aantal producten is geleverd
Of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

Indien binnen 10 dagen na ontvangst van de producten InterMagna B.V. van de zijde van de klant geen schriftelijke klacht heeft bereikt, worden de producten geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van InterMagna B.V. en mits de producten franco naar InterMagna B.V. worden toegestuurd.

De klant is verplicht InterMagna B.V. de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat InterMagna B.V. overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat InterMagna B.V. erkent dat het geleverde product gebrekkig is.

Indien de klant aantoont dat het product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal InterMagna B.V. naar keuze, het product vervangen of de prijs voor het betreffende product crediteren. De aansprakelijkheid van InterMagna B.V. is te allen tijde beperkt tot hetgeen in art “aansprakelijkheid en verjaring’ is opgenomen.

Een gebrek van een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op

In de handel gebruikelijk afwijkingen in kleur, kwaliteit, e.d. komen niet voor reclame in aanmerking

14.Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, tenzij een andere conditie uitdrukkelijk is overeengekomen e. Indien InterMagna B.V. niet binnen de voorgeschreven termijn betaling van de klant heeft ontvangen, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is InterMagna B.V. gerechtigd hem, zonder enige ingebrekestelling een rentepercentage over het openstaande deel van het factuur bedrag in rekening te brengen, dat 2% ligt boven de op dat tijdstip geldende wettelijke handelsrente.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die InterMagna B.V. maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incasso kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 250,00 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van InterMagna B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom

15. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van InterMagna B.V., totdat alle

vorderingen die InterMagna B.V. op de klant heeft of zal verkrijgen volledig betaald zijn.
Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant producten niet:

a) verpanden
b) aan derden enig ander recht daarop verlenen
c) buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen

De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van InterMagna B.V. te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van InterMagna B.V. veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerst verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan InterMagna B.V.te verstrekken.
Indien de klant zijn verplichtingen jegens InterMagna B.V. niet of niet volledig nakomst en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofd dan ook, dan is InterMagna B.V. gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van InterMagna B.V> op volledige schadevergoeding.
Indien InterMagna B.V. gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht InterMagna B.V. toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van InterMagna B.V. zich bevinden.
Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk InterMagna B.V> daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van InterMagna B.V.

De in dit artikel genoemde bepalingen lagten de overage aan InterMagna B.V. toekomende rechten onverlet.

16. Opschorting en ontbinding
InterMagna B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst InterMagna B.V. ter kennis is genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
InterMagna B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dank an ingebrekestelling achterwege blijven
Voorts is InterMagna B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. InterMagna B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beë indiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
Indien InterMagna B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op generlei wijze ontstaan.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden of InterMagna B.V. de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de producten die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn geleverd aan de klant gefactureerd, onverminderd het recht van InterMagna B.V. op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

17. Aansprakelijkheid en verjaring
InterMagna B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. a)  een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en

  Aldus niet aan haar doen en.of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a.a omschreven in artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.

 2. b)  Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

InterMagna B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat InterMagna B.V. is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. InterMagna B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.

InterMagna B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de producten, door gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzingen/instructies, door het verkeerd of niet goed onderhouden van de producten of door het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de vereiste controles.

InterMagna B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de producten.
In geen geval is InterMagna B.V. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

Indien InterMagna B.V. naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geın̈ itieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. InterMagna B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door

geın̈ itieerde recall-acties.
InterMagna B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. InterMagna B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoedingen als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt : gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnaiestoring, vertragingsstoring, reputatieschade, en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
Indien InterMagna B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van InterMagna B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van InterMagna B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is den aansprakelijkheid van InterMagna B.V. beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product excl btw waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De klant vrijwaart InterMagna B.V. voor vorderingen die derden tegen InterMagna B.V. instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor InterMagna B.V. niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden InterMagna B.V. op eerst verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor InterMagna B.V. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door en derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofd ook jegens InterMagna B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zicht een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens InterMagna B.V. kan aanwenden. Indien de klant niet, niet tijdig, of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens InterMagna B.V. handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die InterMagna B.V. daardoor lijdt of heeft geleden.

18. Overmacht
Inter Magna B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, diefstal, brand, overstromingen, aardverschuivingen, terrorisme, belemmering door derden, die van overheden inbegrepen, belemmeringen in het vervoer, werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, verlies van of beschadigingen aan producten bij transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan InterMagna B.V. door haar leveranciers, ex- en Importverboden, storingen on ongevallen in de fabriek waar de producten geproduceerd worden, hetr

verbranden van middelen van vervoer van InterMagna B.V., haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overhead. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van InterMagna B.V.
Indien er sprake is van overmacht, dan zal InterMagna B.V. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende moeilijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren zullen zowel InterMagna B.V. als de klant gehouden zijn om dit te benutten.
Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen tot aan de overmachtssituatie is geleverd zal aan de klant in rekening worden gebracht.

19 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatieve die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk ald dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatieve. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak InterMagna B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde

rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en InterMagna B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is InterMagna B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20. Intellectuele eigendomsrechten
InterMagna B .V. behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde documenten, offertes, afbeeldingen, ontwerpen en tekeningen.
De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door InterMagna B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

21. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op elk overeenkomst tussen InterMagna B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en InterMagna B .V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar InterMagna B.V. gevestigd is.